Przetargi dot. nieruchomości gminnych

obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 26.08.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.

19.07.2022
Nasz znak: RGP.6845.6.2019                                           Ostróda, 26 sierpnia 2022 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 19 sierpnia 2022 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony – na dzierżawę gruntu o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda
 
2. Działka ew. Nr 432/38, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 38,50 zł + VAT (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100 gr. netto).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 48,50 zł + VAT (słownie: czterdzieści osiem złotych 50/100 gr. netto).
 
7. W wyniku przetargu dzierżawcą gruntu o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda ustalono Pana Dutkowskiego.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronach  internetowych Urzędu Gminy Ostróda, w okresie od 26 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r.
 
W dniu 26.08.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

W dniu 17.08.2022 r. dodano informację o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. Nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, ogłoszony dnia 13.07.2022 r. (ogłoszenie z 11.07.2022 r.). Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

13.07.2022
Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                       Ostróda, 17 sierpnia 2022 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuję I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ew. Nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, ogłoszony dnia 13.07.2022 r. (ogłoszenie z 11.07.2022 r.).
 
Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu nie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Zgodnie, z którym ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Ogłoszenie o przetargu nie było dostępne w trakcie biegu terminu jego publikacji do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kątno, tj. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 
Przetarg odwołuje się w związku z brakiem upowszechnienia ww. ogłoszenia o przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Informację niniejsza podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl  
W dniu 17.08.2022 r. dodano informację o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. Nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, ogłoszony dnia 13.07.2022 r. (ogłoszenie z 11.07.2022 r.). Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

15.06.2022
Nasz znak: RGP.6840.25.2021                                                        Ostróda, 19 lipca 2022 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony od dnia 15 czerwca 2022 r. (ogłoszenie z 13.07.2022r.) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno – wyznaczony na dzień 22 lipca 2022 r. na godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest niedopełnienie obowiązku prawidłowego ogłoszenia przetargu.
 
W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.
 
Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,1917 ha, położonej w obrębie Rudno. Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie. Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

17.05.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie. Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0119 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.

17.03.2022
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0119 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 144/12, o pow. 0,1162 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne położone w obrębie Turznica, oznaczone numerami 269/2, 271/2, 272/2 i 272/3, o łącznej powierzchni 0,1955 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne położone w obrębie Turznica, oznaczone numerami 269/2, 271/2, 272/2 i 272/3, o łącznej powierzchni 0,1955 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 117/2, o powierzchni 0,0625 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 117/2, o powierzchni 0,0625 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 676/3 o powierzchni 0,0860 ha, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

28.10.2021
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 676/3 o powierzchni 0,0860 ha, położonej w obrębie Samborowo. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
obrazek news
Przetargi nieruchomości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjne nr 246/2 i nr 245/2 o łącznej powierzchni 0,2259 ha, położone w obrębie Ornowo. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

28.10.2021
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjne nr 246/2 i nr 245/2 o łącznej powierzchni 0,2259 ha, położone w obrębie Ornowo. Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.