Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

15.05.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 243 872,22 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 roku.

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Umowa na budowę drogi w m. Lubajny już podpisana!

25.04.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia  w m. Lubajny. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.. Kwota realizacji zadania 1 377 643,75 zł brutto, dofinansowanie z programu rządowego 50%, termin realizacji 31.10.2019 r..

Umowa na budowę drogi w m. Lubajny już podpisana!
Inwestycje gminne

Nowa droga w miejscowości Morliny

16.04.2019

Gmina Ostróda systematycznie pozyskuje środki finansowe na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 760 785,34 zł aktualnie zrealizowane zostało już zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.


 

Nowa droga w miejscowości Morliny
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Ostróda

20.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadań:

1. „Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol.”,
2. „Rozbudowa  sieci wodociągowej m. Kajkowo ul. Bukowa”,
3. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Henrykowska”.

Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Ornowo

25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ornowo etap I wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 5 015 981,31 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Ornowo
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż

25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie za łączną kwotę brutto 1 475 883,56 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 roku.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż
Inwestycje gminne

Remont mostu na rzece Drwęca

17.12.2018

Gmina Ostróda we współpracy z Nadleśnictwem Jagiełek zakończyła remont mostu na rzece Drwęca, znajdującego się na terenie Leśnictwa Potok. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 60 000,00zł z czego wkład Nadleśnictwa Jagiełek  to 30 000,00 zł.. Uroczystego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek Bożena Przesław, Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Sylwia Tomczuk oraz wykonawca zadania Kazimierz Zajkowski. W ramach inwestycji przeprowadzono renowację mostu poprzez całkowitą wymianę elementów drewnianych (podłużnic, dyliny górnej i poręczy).

Remont mostu na rzece Drwęca
Inwestycje gminne

Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy

04.12.2018

W ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” zakończyła się realizacja zadania pn. Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego  terenu w Turznicy. Wartość projektu wyniosła blisko 19 000,00 zł, z czego 10 000,00zł dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedsięwzięcie obejmowało  najważniejszy historycznie obszar Turznicy z dzwonnicą i obeliskiem. W ramach inwestycji wykonano m.in.: remont i renowację dzwonnicy oraz obelisku poświęconemu mieszkańcom Turznicy poległym podczas I wojny światowej.

Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy
Inwestycje gminne

Zestaw street workout w Starych Jabłonkach

03.12.2018

W ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego w miejscowości Stare Jabłonki, polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez doposażenie w zestaw do street workout. Wartość projektu wyniosła 12 500,00 zł, z czego  blisko 10 000,00zł dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zestaw street workout w Starych Jabłonkach
Inwestycje gminne

Nowa droga w Gminie Ostróda

28.11.2018

Gmina Ostróda systematycznie pozyskuje środki finansowe na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej aktualnie zrealizowane zostało już zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny – Tyrowo”. Uroczystego otwarcia dokonali Poseł Ziemi Ostródzkiej Zbigniew Babalski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Przewodniczący warmińsko-mazurskiego NSZZ Solidarność Józef Dziki oraz Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

Nowa droga w Gminie Ostróda