Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

05.11.2019

W Gminie Ostróda we wrześniu i październiku 2019 roku dokonano odbioru n/w zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej:

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Remont drogi gminnej w miejscowości Szyldak

25.10.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Remontu drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. Inwestycja będzie wykonywana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji to 1 078 610,49 zł, zaś kwota dofinansowania to 621 340 218,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni bitumicznej o długości ok. 730 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2, remont chodnika oraz zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Szyldak
Inwestycje gminne

Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR

27.09.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Dyrektorem OT Olsztyn KOWR Grzegorzem Kierozalskim, dotyczącą bezzwrotnego wsparcia finansowego dla gminy Ostróda w wysokości 311 000,00zł.  Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gierłoż – I etap”.


kliknij w link

Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

16.09.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim na realizację inwestycji drogowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Ostróda otrzyma dofinansowanie w wysokości 874 233,74 zł (tj. 60% wartości zadań) na przebudowę drogi gminnej 153103N Pietrzwałd – wieś II w m. Pietrzwałd oraz remont drogi gminnej nr 153080N - ul. Szkolna w m. Szyldak.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury sanitarnej w m. Samborowo

23.08.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek w m. Samborowo rejon ul. Przemysłowej i Spółdzielczej etap I i II”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie, za łączną kwotę brutto 885 014,14 zł z terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Budowa infrastruktury sanitarnej w m. Samborowo
Inwestycje gminne

Remont chodnika w miejscowości Tyrowo

30.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru remontu chodnika w miejscowości Tyrowo. Koszt realizacji zadania wyniósł 43 300,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyrowo oraz środków Gminy Ostróda. Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz komfort życia mieszkańców.

Remont chodnika w miejscowości Tyrowo
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury sanitarnej

25.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w m. Bednarki etap II”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. za łączną kwotę brutto 247.030,26 zł z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.

Budowa infrastruktury sanitarnej
Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie

12.07.2019

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Samborowo w m. Ryńskie – zadanie Nr 1 etap 9”. Wykonawcą w/w zadania był Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wartość prac wyniosła 408 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie
Inwestycje gminne

Nowe chodniki w Gminie Ostróda

04.07.2019

Pora wakacyjna to okres wzmożonych remontów. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Aktualnie ukończono remonty ciągów pieszych powstałych w następujących miejscowościach:

Nowe chodniki w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

NOWOCZESNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE OSTRÓDA!!

23.05.2019

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 197 000,00 zł.  W ramach pozyskanych środków wybudowanych zostanie, aż pięć otwartych stref aktywności: w Szyldaku, Zwierzewie, Pietrzwałdzie, Brzydowie i Idzbarku. Dofinansowanie obejmuje 50% wartości zadania.

NOWOCZESNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE OSTRÓDA!!