Organizacje pozarządowe - Konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

23.10.2015

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 22 października 2015 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu rejonowego w Ostródzie" na realizację zadania publicznego pt. „Dofinansowanie kosztów dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Ostróda” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Organizacje pozarządowe - Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015

20.07.2015

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015.

W dniu 13.08.2015r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia konkursu. Informacja po nacisnięciu przycisku "więcej"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

26.06.2015

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 22 czerwca 2015r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim – obóz sportowy kondycyjny” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2015

14.01.2015

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2015
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015

15.12.2014

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014

31.10.2014

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 128/2014 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 27 października 2014r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2014

25.09.2014

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014.

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

25.09.2014

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 24 września 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Durąg XXII wieku" na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskiem poprzez zajęcia fitness” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

07.08.2014

Na podstawie § 9a ust. 2 Uchwały Nr VII/30/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2011r. Nr 72, poz. 1275, zm. Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014r. poz. 2314) , informujemy, że 5 sierpnia 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na realizację zadania publicznego pt. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Turznicy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

28.04.2014

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 24 kwietnia 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Durąg XXII wieku" na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskiem poprzez zajęcia fitness” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO