Aktywna tablica

Oświata 02.09.2022

Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” Gmina Ostróda otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 70.000 zł, tj. po 35.000 zł dla: Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie. Obecna edycja programu skierowana  jest uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – posiadającymi różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie edukacyjnym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, tj. 17.500 zł.