Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 05.11.2019

W Gminie Ostróda we wrześniu i październiku 2019 roku dokonano odbioru n/w zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej:

 

1. Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol. za kwotę 220 170,01 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
- sieć wodociągową,
- hydranty pożarowe.

 

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I za kwotę 1 489 510,88 zł w tym dofinansowanie z KOWR  Oddział Terenowy w Olsztynie w kwocie 310 000 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
- sieć wodociągową,
- przyłącza wodociągowe,
- hydranty pożarowe,
- oczyszczalnię ścieków,
- kanalizację sanitarną grawitacyjną,
- kanalizację sanitarną tłoczną,
- przydomowe przepompownie ścieków,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 

3. Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I za kwotę 243 872,22 zł. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o..

W ramach zadania wykonano:
- sieć wodociągową,
- hydranty pożarowe,
- zbiorczą przepompownię ścieków,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

 

4. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki etap II za kwotę 247 030,26 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano:
- oczyszczalnię ścieków,
- kanalizację sanitarną grawitacyjną,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 

Wykonawcy poszczególnych zadań wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego.