Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 26.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna – etap II”. Wykonawcą w/w zadania zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 612 604,58 zł z terminem realizacji do końca września 2020 roku.

 

Zakres rzeczowy zadania:
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna.

 

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach programu PROW w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej.