Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 17.07.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny za kwotę 806 800,04 zł. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.

 

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną tłoczną,
- przebudowano i rozbudowano  zbiorczą przepompownię ścieków.

 

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Realizacja w/w przedsięwzięcia pozwoli na  bezawaryjną eksploatację zbiorczej przepompowni ścieków w Lubajnach oraz usprawni bieżącą eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny oraz Zwierzewo.