Budowa infrastruktury sanitarnej

Inwestycje gminne 25.07.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w m. Bednarki etap II”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. za łączną kwotę brutto 247.030,26 zł z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.

 

Zakres rzeczowy zadania:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- lokalna oczyszczalnia ścieków.