Budowa mieszkań na wynajem na terenie Gminy Ostróda

Gmina 23.09.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, podpisał list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości reprezentowanym przez Jarosława Pucka – Wiceprezesa KZN. Podpisanie porozumienia umożliwi współpracę pomiędzy instytucjami w celu wspólnej realizacji budowy mieszkań na wynajem na terenie Gminy Ostróda.

 

Gmina, na mocy art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, natomiast Krajowy Zasób Nieruchomości zobowiązany jest m.in. do tworzenia warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych, podejmowania działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem jak również do tworzenia warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zbieżność celów obu stron porozumienia przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie mechanizmów finansowych, umożliwi powstanie mieszkań na wynajem dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach, a także zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.