Budżet Gminy Ostróda na rok 2018

Gmina 21.12.2017

Rada Gminy Ostróda podczas XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 uchwaliła budżet na rok 2018 zaproponowany przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa. Planowane dochody w roku 2018 wyniosą 77 735 130,04zł i będą o około 7 mln zł większe od planowanego wykonania w 2017r. Natomiast wydatki budżetowe będą kształtować się na poziomie 78 845 130,04zł w tym wydatki inwestycyjne 14 802 478,00zł. Wydatki budżetowe będą o ok. 5,5 mln zł większe od planowanego wykonania w 2017 roku.

 

Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 862 025,00zł.

 

Główne zadania inwestycyjne w 2018 roku, na które przeznaczono środki to m.in.

- Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty,

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak,

- Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej,

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizacjęi rozbudowę SUW Pietrzwałd,

- Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo,

- Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny,

- Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo+Rudno w km.0+000-2+267.

 

Projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2018 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.