Dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego Parku w Durągu

Inwestycje unijne 27.02.2018

Gmina Ostróda pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje. Tym razem do budżetu gminy trafi prawie 700 000 zł  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzisiaj Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie gminy Ostróda”. Projekt realizowany będzie we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Olsztynek -  właścicielem terenu. Park dworski w Durągu to ważny historycznie, krajobrazowo i przyrodniczo teren.

 

Jednakże w chwili obecnej większość mieszkańców Gminy nie wie o istnieniu tego miejsca ze względu na bardzo zły stan jego zachowania. Park został założony na przełomie XVIII i XIX w. Obiekt wpisano na listę konserwatora zabytków w 1989 r. Dwór, przy którym powstał już nie istnieje. Także sam park niestety nie przypomina tego sprzed lat, choć pozostały ścieżki i wyraźnie wytyczone aleje, a także majestatyczne drzewa górujące nad całością. Projekt parku wykonał Johannes Larass, znany ówczesny projektant parków i ogrodów.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na:
- zatrzymanie degradacji terenu objętego ochroną konserwatorską,
- odtworzenie historycznie, krajobrazowo i przyrodniczo cennego terenu,
- podniesienie świadomości mieszkańców Gminy nt. swojego dziedzictwa kulturowego,
- poprawę estetyki przestrzeni,
- podniesienie wśród mieszkańców świadomości nt. walorów przyrodniczo cennych terenów na których zamieszkują.

 

W projekcie przyjęto następujące założenia:

- ochrona bioróżnorodności poprzez prowadzenie zadań ochronnych,
- wprowadzenie na teren elementów edukacyjnych i informacyjnych,- wzbogacenie oraz stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący już stary i bogaty drzewostan, odtworzenie wnętrz parkowych i utworzenie nowych - uzyskujemy prostą i przejrzystą przestrzeń parkową;
- odtworzenie wartościowych rozwiązań występujących w parku (np. uzupełnienie starej alei grabowej, odtworzenie wnętrz parkowych, usunięcie samosiewów);
- wzbogacenie runa parkowego;
- adaptacja układu wodnego;
- modernizacja przepustu wodnego,
- zaprojektowanie nowych i modernizacja istniejących ciągów pieszych poprzez wykonanie chodników z kamienia naturalnego,
- oświetlenie alei,
- oczyszczenie istniejącego stawu,
- wprowadzenie małej architektury (altany, ławki, mostki, itp.).

Ten przyrodniczo i kulturowo cenny obszar będzie służyć celom edukacyjnym wśród społeczności zamieszkujących przyrodniczo cenne tereny. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy i turyści lepiej poznają środowisko rezerwatów, obszarów chronionych oraz docenią walory otaczającej ich przyrody. Po realizacji projektu we współpracy z Nadleśnictwem Olsztynek będziemy angażować społeczność Gminy, organizacje pozarządowe, podmioty, wolontariuszy, dzieci i młodzież oraz mieszkańców w działania proekologiczne i edukacyjne (żywe lekcje przyrody, zielone szkoły, itp.). W tym osobliwym  miejscu na terenie Gminy Ostróda można będzie uczyć jednocześnie historii i przyrody.

 

zdjęcia: https://www.facebook.com/OstrodaFlesz/