Rada Rodziców
 
  • W szkole działa Rada Rodziców Zespołu.
  • Rada Rodziców Zespołu jest organem Zespołu.
  • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
  • W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Zespołu, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Zespołu.
  • Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu i Statutu Szkoły Podstawowej Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.
  • Rada Rodziców Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  • Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu.
 
Rada Rodziców - szkoła
Rok szkolny 2019/2020
 
Przewodnicząca - Wioletta Wiśniewska
Zastępca - Wioletta Rzymowska
Skarbnik -Kinga Szewczyk
 
Rady Klasowe Rodziców w Szkole
Kl. I
Przewodnicząca - Anna Wnuk 
Zastępca - Anna Szabłowska
Skarbnik - Kinga Balcerzak 
Kl. II 
Przewodnicząca - Paulina Twardowska
Zastępca - Agnieszka Sontowska
Skarbnik- Sylwia Lenzkowska 
Kl. III
Przewodniczący - Tomasz Mówiński
Zastępca -Anna Zawada
Skarbnik - Marzena Popłońska 
Kl. IV
Przewodnicząca - Wioletta Rzymowska
Zastępca - Iwona Trzęslewicz 
Skarbnik - Milena Świderska 
Kl. V
Przewodnicząca - Iwona Płecha
Zastępca -Alicja Witkowska
Skarbnik - Sylwia Lenzkowska
Kl. VI a 
Przewodnicząca - KInga Szewczyk - Wójcik 
Zastępca- Marta Jasińska 
Skarbnik -Marta Król
Kl. VI b
Przewodnicząca - Agata Kołecka
Zastępca -Wioletta Rzymowska
Skarbnik -Renata Banacka
KL. VII
Przewodnicząca - Wioletta Wiśniewska
Zastępca - Dorota Włodarczyk
Skarbnik - Andrzej Nieznański
KL. VIII
Przewodnicząca - Agnieszka Kuśmierska
Zastępca - Katarzyna Drożdż
Skarbnik - Jacek Piekarski
 

 

Rada Rodziców - przedszkole
Rok szkolny 2019/2020
 
Przewodnicząca - Marta Gudyka
Zastępca - Magdalena Lenzkowska
Skarbnik - Milena Szybowska 
 
5-6 latki
Przewodnicząca - Marta Gudyka
Zastępca - Anna Janicka
Skarbnik - Milena Szybowska
3-4 latki
Przewodnicząca - Magdalena Lenzkowska
Zastępca - Aneta Banacka
Skarbnik - Joanna Odolińska