Rada Rodziców
 
  • W szkole działa Rada Rodziców Zespołu.
  • Rada Rodziców Zespołu jest organem Zespołu.
  • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
  • W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Zespołu, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Zespołu.
  • Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu i Statutu Szkoły Podstawowej Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.
  • Rada Rodziców Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  • Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu.
 
Rada Rodziców - szkoła
Rok szkolny 2020/2021
 
Przewodnicząca - Wioletta Wiśniewska
Zastępca - Wioletta Rzymowska
Skarbnik -Kinga Szewczyk
 
Rady Klasowe Rodziców w Szkole
Kl. I
Przewodnicząca - Dagmara Firan
Zastępca - Alicja Witkowska
Skarbnik - Karolina Chamera
Kl. II
Przewodnicząca - Ewa Wojciechowska
Zastępca - Anna Szabłowska
Skarbnik - Kinga Balcerzak 
Kl. III
Przewodnicząca - Paulina Twardowska
Zastępca - Agnieszka Sontowska
Skarbnik- Sylwia Lenzkowska 
Kl. IV
Przewodniczący - Tomasz Mówiński
Zastępca -Anna Zawada
Skarbnik - Marzena Popłońska 
Kl. V
Przewodnicząca - Wioletta Rzymowska
Zastępca - Karol Kopaczewski
Skarbnik - Iwona Trzęślewicz 
Kl. VI
Przewodnicząca - Iwona Płecha
Zastępca -Alicja Witkowska
Skarbnik - Sylwia Lenzkowska
Kl. VII a 
Przewodnicząca - Marta Król
Zastępca- Marta Jasińska 
Skarbnik -Kinga Szewczyk
Kl. VII b
Przewodnicząca - Agata Kołecka
Zastępca -Wioletta Rzymowska
Skarbnik -Jowita Moch
KL. VIII
Przewodnicząca - Wioletta Wiśniewska
Zastępca - Dorota Włodarczyk
Skarbnik - Andrzej Nieznański

 

Rada Rodziców - przedszkole
Rok szkolny 2020/2021
 
Przewodnicząca - Magdalena Lenzkowska
Zastępca - Aneta Banacka
Skarbnik - Angelika Szulc
 
3-4 latki
Przewodnicząca - Angelika Szulc
Zastępca - Sylwia Lesińska
Skarbnik - Wiesława Makrucka
5-6 latki
Przewodnicząca - Magdalena Lenzkowska
Zastępca - Aneta Banacka
Skarbnik - Anna Janicka