Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda

Inwestycje unijne 17.02.2017

Gmina Ostróda przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Całkowita wartość projektu to: 1 274 303,23 zł, w tym na sfinansowanie prac budowlanych przewidziano 1 084 803.22, pozostała kwota przeznaczona zostanie na doposażenie remontowanych świetlic w meble, sprzęt multimedialny oraz AGD. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowi aż 82%.

 

Pomysł na utworzenie w Gminie Ostróda Centrum Aktywności Społecznej powstał już dawno. Wyjście do społeczności lokalnych poprzez przejście z usług instytucjonalnych prowadzonych głównie w Ostródzie, dokąd mieszkańcy gminy muszą dojechać często z odległych miejscowości a tym samym wzrost komfortu życia mieszkańców jest jednym z głównych celów władz samorządowych. Świetlice wiejskie są doskonałym miejscem do prowadzenia działalności mającej na celu wzrost aktywności lokalnej, świadczenia usług wsparcia rodziny, rozwijania środowiskowych form integracji społecznej dzieci i młodzieży, wsparcia form poradnictwa specjalistycznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych, prawnych jak również psychologicznych. Jednakże budynki świetlic wymagały przeprowadzenia prac remontowych polegających na dociepleniach, remontach instalacji co, elektrycznych, wymianą pokryć dachowych, dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też, pod wpływem ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu na dofinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury socjalnej powstał pomysł przekształcenia świetlic wiejskich w lokalne Centra Aktywności Społecznej. Wypracowana przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw koncepcja zakłada wykorzystanie świetlic wiejskich jako lokalnych Centrów Aktywności Społecznej. Praca w centrach prowadzona będzie w oparciu o autorską metodę Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich (Zwierzewo, Ostróda). W każdej świetlicy powstanie Wiejski Inkubator Rozwoju. To całkowita nowość. Metoda opiera się na założeniu identyfikacji i wykorzystania miejscowego potencjału mieszkańców, miejscowych zasobów przyrodniczych, miejscowych zasobów kulturalnych i historycznych oraz dostępnej infrastruktury. Co szczególnie ważne – w każdej z tych miejscowości, przy Centrum Aktywności Społecznej będzie działać lokalna organizacja pozarządowa, która docelowo będzie organizatorem i kreatorem życia społecznego w danej wsi. Zadaniem CWOP jest przygotowanie tej organizacji do pełnienia nowych funkcji oraz wzmocnienie jej potencjału poprzez: przygotowanie kadry, uregulowanie spraw formalno-prawnych, pomoc w pozyskaniu dotacji na działalność, tutoring i mentoring w dalszym rozwoju, ekonomizacja. To nie wszystko. WIR to przede wszystkim umiejętność skupienia wokół danej wsi wszystkich lokalnych partnerów, tj. szkoły (jeśli jest), przedsiębiorców, ochotniczej straży pożarnej, instytucji publicznych i niepublicznych, takich jak nadleśnictwo, inne stowarzyszenia, podmioty turystyczne, sklep, parafia itp. Wyremontowana i wyposażona świetlica stanowiła będzie zaplecze do pracy WIRów. To miejsce, które jest wykreowane przez samych mieszkańców – zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami, a także zgodnie z programem i ofertą miejscowości. Świetlicą docelowo opiekowała się będzie lokalna organizacja pozarządowa. Świetlica będzie przystosowana do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej i społecznej. Opracowanie przedstawionej koncepcji poprzedzone zostało przeprowadzeniem pogłębionej diagnozy miejscowości Durąg, Brzydowo, Idzbark, Kątno i Pietrzwałd. Jeżeli to innowacyjne rozwiązanie sprawdzi się na gruncie tych 5 miejscowości, a jesteśmy bardzo dobrej myśli ponieważ przeprowadzone diagnozy nie pozostawiły złudzeń co do przydatności wprowadzenia takiego rozwiązania, planowana jest rozbudowa sieci Centrów aktywności Lokalnej w oparciu o inne miejscowości - mówi Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.