Inwestycje unijne

obrazek news
Inwestycje unijne

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

28.02.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na realizację projektu pn. „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Cyfrowy Region. Wartość całej inwestycji to: 6 721 699,25 zł, w tym dofinansowanie wyniesie: 4 510 800,47 zł.

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury komunalnej w miejscowości Tyrowo

17.08.2020

17 sierpnia 2020 r. Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę infrastruktury komunalnej dla zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo–budowa sieci wodociągowej etap II na kwotę 187 726,00 zł. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w ramach drugiego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 z Wójtem Gminy Ostróda.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury komunalnej w miejscowości Tyrowo
obrazek news
Inwestycje unijne

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

27.04.2020

Gmina Ostróda aktualnie realizuje projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w kwocie 939 995,23 zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 1 105.876,74 zł. Prace rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 r.

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - umowa już podpisana

15.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji finansowanej z PROW 2014-2020 na zadanie „Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach” – przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne. Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum: LECH-BUD Leszek Woźnowski – lider, Firma Budowlana Sławomir Drzymalski - członek konsorcjum. Kwota umowy 779 000,00zł , termin realizacji 15.09.2019r.

Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - umowa już podpisana
obrazek news
Inwestycje unijne

Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda

27.12.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację projektu pn.:  „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”. Całkowita wartość projektu to 1 849 272,57 zł., w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 1 557 686,68 zł.

Podpisanie umowy było możliwe dzięki wielomiesięcznej pracy analitycznej, która pozwoliła na prawidłowe opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Sukces był tym większy, iż projekt Gminy Ostróda nie tylko zakwalifikował się do dofinansowania, ale też w wyniku oceny formalno-merytorycznej uzyskał najwyższą notę w całym Województwie Warmińsko-Mazurskim, plasując się na pierwszym miejscu listy wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1.

Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda

16.11.2018

W Gminie Ostróda zakończyła się inwestycja pn. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. w Ostródzie, a koszt całkowity inwestycji opiewał na kwotę brutto:  3 670 125,71 zł w tym:
- etap I budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin – 2 200 425,83 zł,
- etap II budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyldak – 1 469 699,88 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostróda

08.11.2018

Zakończyła się budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda tj.: Szkoła Podstawowa w Brzydowie, Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, Szkoła Podstawowa w Szyldaku, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie, Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów i pyłów do atmosfery. Wartość realizacji projektu to ok 500 000 zł.

 

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostróda
obrazek news
Inwestycje unijne

Gmina Ostróda pozyskała pół miliona na realizację kolejnej inwestycji

19.10.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację projektu Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach" - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne”. Całkowita wartość projektu to 806 533,89 zł.

Gmina Ostróda pozyskała pół miliona na realizację kolejnej inwestycji
obrazek news
Inwestycje unijne

Umowa na budowę drogi Morliny - Tyrowo podpisana!

23.07.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na remont drogi między miejscowościami Morliny - Tyrowo. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Zieja" Ryszard Zieja z Łomży.

Umowa na budowę drogi Morliny - Tyrowo podpisana!
obrazek news
Inwestycje unijne

Będzie nowa droga Morliny - Tyrowo

04.07.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny – Tyrowo”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Będzie nowa droga Morliny - Tyrowo