kolejne dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 dla gminy Ostróda

Inwestycje unijne 12.06.2012

6 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin podpisał aż 5 umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Złożone w grudniu 2011r. wnioski o dofinansowanie zostały rekomendowane na wysokich miejscach listy rankingowej przez Radę Związku Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki” już na początku bieżącego roku, a obecnie uzyskały pozytywną ocenę wydaną przez Urząd Marszałkowski.

 

W ramach przygotowanych wniosków Gmina Ostróda pozyskała środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz imprez promocyjnych na terenie Gminy Ostróda. Otrzymane dofinansowanie zostanie zrealizowane na zadania, które przyczynią się nie tylko do poprawy lokalnej infrastruktury, ale przede wszystkim spełnią oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz w znacznym stopniu wpłyną pozytywnie na integrację społeczności lokalnej, jak również wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie o łącznej wartości prawie 550 000zł.
* Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki
- zadanie obejmuje zdjęcie humusu, niwelację terenu oraz wykonanie nawierzchni trawiastej boiska. Roboty wykonywane będą na powierzchni 4950m2. Będzie to pierwszy etap prac, polegający na modernizacji obiektu. W miarę możliwości finansowych przewidziany jest kolejnym etapem inwestycji, którego celem będzie rozbudowa istniejącego boiska o boisko do siatkówki, plac zabaw oraz zaplecze sanitarne.
* Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego
- realizacja operacji w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami samochodowymi, jak również przyczyni się do wzrostu funkcjonalności powiązań komunikacyjnych wewnątrz sołectwa. Teren planowanej inwestycji to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb społecznych miejscowości Samborowo, ze względu na układ przestrzenno-urbanistyczny, a także przeznaczenie obiektów zlokalizowanych w tym rejonie (Zespół Szkół w Samborowie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Kościół).

Ponadto już wkrótce zostanie podpisana kolejna umowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. Remont chodnika w Zwierzewie. Równolegle z remontem chodnika rozpocznie się remont nawierzchni drogi w Zwierzewie w związku z otrzymanym dofinansowaniem na ten cel z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Realizacja tych inwestycji zwiększy estetykę przestrzeni publicznej, przyczyni się do wzrostu funkcjonalności powiązań komunikacyjnych wewnątrz miejscowości oraz zapewni lepszy i bezpieczniejszy dostęp do istniejących budynków użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w zakresie małych projektów otrzymały następujące imprezy promocyjne: XII Rajd Rowerowy Dylewska Góra – „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, V Mazurski Dzień Ziemniaka oraz Konkurs fotograficzny „Gmina Ostróda w obiektywie”, w którym to już wkrótce mieszkańcy będą mieli możliwość sami stworzyć folder promocyjny Gminy Ostróda, zawierający zdjęcia wykonane przez laureatów konkursu. Łączna kwota dofinansowania w/w operacji to 28 000zł.

Za przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych z ramienia Urzędu Gminy Ostróda odpowiedzialny jest Koordynator ds. zamówień publicznych Magdalena Wajdyk. Natomiast za przygotowanie oraz realizację projektów promocyjnych Podinspektor ds. promocji Aneta Janowicz.

Warto przypomnieć, że w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 w Gminie Ostróda obecnie realizowane są inwestycje pn. ,,Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin, Gmina Ostróda” o całkowitej wartości 317.253,80zł.