Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

Gmina 18.12.2019

 

Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 
    W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
 
    Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:
 
  1. drogą elektroniczną na adres: (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 
  2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).
 
    Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
    Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 oraz formularz konsultacyjny wersji elektronicznej znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda – link do dokumentów: LINK