Ogłoszenie o L Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 15.06.2022

 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia  24 czerwca 2022 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,
odbędzie się L Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2021:
 W tym punkcie:
1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
- głosy radnych;
- głosy mieszkańców,
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.
W tym punkcie:
1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania finansowego gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) dyskusja nad sprawozdaniami,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok,
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
6) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
7) dyskusja,
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2022 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda w roku szkolnym 2022/2023.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKORPION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych należących do Gminy Ostróda.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. Nr 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
14. Wolne wnioski i informacje.
 
15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 
           
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas