Ogłoszenie o LI Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 26.07.2022

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  29 lipca 2022 r. o godz. 1300
odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas