Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie

Z.S. w Samborowie 18.08.2017

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego

w  Zespole Szkół im. M.  Kopernika w Samborowie

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie ogłasza konkurs na stanowisko  głównego księgowego.

 

I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 Zespól Szkół im. M. Kopernika w Samborowie

 Samborowo, ul. Szkolna 8, 14- 100 Ostróda, tel.89 647 60 23,

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

 Główny księgowy w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego  księgowego powinna spełniać następujące, niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

W przypadku osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie:
  Program Księgowo-Płacowy (A.Bryka), Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa Banku Powiślańskiego, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA
 5. umiejętność obsługi komputera
 6. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

 

 

IV Wskazanie zakresu zadań na stanowisku głównego księgowego:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół,
 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 6. sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym ww stanowiska,
 7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 9. naliczanie wynagrodzeń,
 10. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 11. sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,
 12. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 13. rozliczanie dożywiania prowadzonego przez stołówkę szkolną,
 14. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.

 

V Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
w  wymiarze 1/4 etatu – 10 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze – brak windy,

 

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie w miesiącu sierpniu  2017r.  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6,5%.

 

 

VII Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Zespole Szkól im. M. Kopernika w Samborowie są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys – curriculum vitae;
 3. Kserokopia dowodu osobistego;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 1. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

 

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 3 – 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 6 - 9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VII w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkól im. M. Kopernika w Samborowie, Samborowo, ul. Szkolna 8, 14-100 Ostróda,  sekretariat szkoły  w terminie do 29 sierpnia 2017r. do godz. 8:00. Konkurs odbędzie się 29.08.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Zespołu Szkół im. M. Kopernika. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

 

IX. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.zssamborowo.szkolnastrona.pl /zakładka – bip /oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie przez telefon.

 

 

                                                                                             Samborowo, 18.08. 2017 r.