Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 20.04.2017

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018

 

Planowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 - 2028.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi budżetowemu.
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
16. Wolne wnioski i informacje.
 
17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas