Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 20.09.2017

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 września 2017 r. o godz. 9:00  odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018.

 

Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz wewnętrznej
w miejscowości Wałdowo.
 
    11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
    12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    14. Wolne wnioski i informacje.
 
    15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas