Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 11.09.2018

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że 3 września 2018 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kreatywny Spinacz w Samborowie na realizację zadania publicznego pt.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 września 2018 r. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Oferta na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samborowo poprzez przebudowę placu zabaw"

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego