Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 25.07.2017

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 25 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jabłonkach na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Ostróda” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 sierpnia 2017 r. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Oferta na realizację zadania „Organizacja obozu szkoleniowo - wypoczynkowego dla członków MDP z terenu Gminy Ostróda"

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego