Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 09.04.2019
    Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „OLA” na realizację zadania publicznego pn.: „Udział w międzynarodowym turnieju Cornacchia World Cup w Pordenone” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .