OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 14.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 7 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich "LUBA" w Lubajnach na realizację zadania publicznego pn.: „Rzemiosło artystyczne w Lubajnach” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 1530 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .

 

OFERTA

 

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE