Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 13.11.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 13 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Durąg XXII wieku” w Durągu na realizację zadania publicznego pn.: „MAZURSKIE SMAKI W GMINIE OSTRÓDA – Mazurski Obiad” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .