Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 07.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:
 
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
Koszty realizacji zadania w roku 2018
1.
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
159.000,00
162.000,00
2.
Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
25.000,00
25.000,00
3.
Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży
- karate
- judo.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
13.000,00
 
10.000,00
3.000,00
13.000,00
 
10.000,00
3.000,00
4.
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
7.000,00
5.000,00
5.
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
30.000,00
30.000,00
6.
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
50.000,00
50.000,00
7.
Prowadzenie Informacji Turystycznej
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
30.000,00
30.000,00
8.
- Organizacja oraz prowadzenie
(w sposób ciągły) jadłodajni,
- Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),
- Organizacja oraz prowadzenie
(w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
8.000,00
8.000,00
9.
Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych
i sprzętu rehabilitacyjnego.
od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2019 r.
10.000,00
10.000,00
OGÓŁEM:
332.000,00
333.000,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadanie - do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.