Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Organizacje pozarządowe - Konkursy 05.12.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

 

 
 
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
Koszty realizacji zadania w roku 2019
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
1.
Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
01.01-31.12.2020 r.
159.000,00
170.000,00
2.
Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży
- karate
- judo.
01.01-31.12.2020 r.
13.000,00
8.000,00
3.
Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
01.01-31.12.2020 r.
 
7.000,00
 
7.000,00
4.
Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
01.01-31.12.2020 r.
30.000,00
32.000,00
5.
Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
01.01-31.12.2020 r.
50.000,00
50.000,00
6.
Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
01.01-31.12.2020 r.
0,00
5.000,00
7.
Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.
01.01-31.12.2020 r.
0,00
8.000,00
8.
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek”.
01.01-31.12.2020 r.
44.000,00
65.000,00
9.
Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych
oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
01.01-31.12.2020 r.
10.000,00
10.000,00
10.
Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
01.01-31.12.2020 r.
30.000,00
30.000,00
11.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
01.01-31.12.2020 r.
0,00
10.000,00
OGÓŁEM:
343.000,00
395.000,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadania - do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 1530. Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
UWAGA!!!
 
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrenio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.
 
Załączniki: