Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 26.06.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 t.j.)

 

Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:
 
Nazwa zadania
Czas realizacji
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
Koszty realizacji zadania w roku 2018
Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r.
360.000,00
371.640,00
OGÓŁEM:
360.000,00
371.640,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadanie - do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.