Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 31.01.2019

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego

 

Nazwa zadania Czas realizacji Wysokość
środków
planowanych
na realizację
zadania*
Koszty
realizacji
zadania w
roku 2018
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Ostródzie.
od dnia podpisania
umowy
do dnia 31.12.2019 r.
44.000,00 44.000,00
  OGÓŁEM 44.000,00 44.000,00

* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.


Termin składania ofert na zadanie - do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 15 30 . Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.


Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.