Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu

Gmina 31.10.2018

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Zadanie 2 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika). Nr naboru: RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18.

 

Gmina Ostróda działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Zadanie 2 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Ostróda.
 
Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 31.10.2018 r. do 21.11.2018 r.
 
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Ostróda (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
 
Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Ostróda:  www.gminaostroda.pl.
 
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór partnera do projektu Ekologiczna Gmina-inwestycje w OZE w Gminie Ostróda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pocztą lub osobiście w terminie od 31.10.2018 r. do 21.11.2018 r. na adres: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda. (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, e-mail: pl
 
 
 
    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda”.
 
    Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 162/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Ekologiczna Gmina - inwestycje w OZE w Gminie Ostróda”
 
    Gmina Ostróda działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Zadanie 2 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) - Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Ostróda.
 
    W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta.
 
    Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny zapisanych w Regulaminie Konkursu, wyboru oferty:
 
    Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Samborowie.