Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2017 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 22.09.2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 132/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 21 września 2017 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć dotyczących ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10 000,00 zł

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach   - 90,2 pkt.

kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

 

Sporządził Szymon Socha