Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 08.06.2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Udzielanie osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1. – Udzielanie osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10 000 zł

  1. Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe - 94,16 pkt.

kwota dofinansowania – 10 000,00 zł