Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 05.06.2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

1. Organizacja i prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni – wydawanie ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu Gminy Ostróda.

2. Organizacja i prowadzenie magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej odzieży i sprzętów domowych dla ubogich.

3. Organizacja i prowadzenie w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1.

1. Organizacja i prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni – wydawanie ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu Gminy Ostróda.

2. Organizacja i prowadzenie magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej odzieży i sprzętów domowych dla ubogich.

3. Organizacja i prowadzenie w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8 000 zł

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie - 95,16 pkt.

kwota dofinansowania – 8 000,00 zł