Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 07.08.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 109/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następującej oferty:

 

"Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 400 000,00 zł

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzydowie - 96,75 pkt.

kwota dofinansowania – 400 000,00 zł