Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Organizacje pozarządowe - Konkursy 28.12.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 189/2018 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.


W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

Zadanie

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

 

Liczba złożonych ofert - 1

 

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 -2021 - 3 194 724,00zł

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie - 91,8 pkt.

 

kwota dofinansowania – 3 194 724,00zł

Czas realizacji zadania 1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.