Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Fundusz Stypendialny Równe Szanse

Organizacje pozarządowe - Konkursy 31.01.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta, Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert:
Zadanie

1. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 – 45.000,00zł.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta- 96,33 pkt.

kwota dofinansowania – 45.000,00zł
Czas realizacji zadania 31.01.2019 r. – 31.12.2021 r.