Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 03.01.2018

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 187/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2018 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

  1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta, Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

 

Zadanie 1.

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 874 912,00 zł

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie - 95,6 pkt.

kwota dofinansowania – 874 912,00 zł