OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 25.02.2019
    Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 

    Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie”.
 
    W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów weryfikacji projektów zapisanych
w specyfikacji, wyboru następującej oferty:
 
    Zadanie 1: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie”.
 
    Liczba złożonych ofert - 1
 
    Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - 44.000,00zł.
 
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie – 90,17 pkt.
Kwota dofinansowania – 44.000,00zł.
 
    Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.