OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 19.07.2019

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 269 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów weryfikacji projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następującej oferty:

 

Zadanie 1:Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.

 

Liczba złożonych ofert - 1

 

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r. - 360.000,00zł.

 

Ochotnicza Straż Pożarna, Turznica 23, 14-100 Ostróda – 96,00 pkt.

Kwota dofinansowania – 360.000,00zł.

Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.