Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 14.04.2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania:


1. Popularyzacja piłki ręcznej w środowisku wiejskim

Termin składania ofert upłynął 11 kwietnia 2017 r.


W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła 1 oferta. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru następujących ofert:


Zadanie 1. - Popularyzacja piłki ręcznej w środowisku wiejskim

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda – 25 000,00zł

Liczba złożonych ofert - 1

1. Ostródzki Klub Piłki Ręcznej ORKAN – 71,83pkt.

kwota dofinansowania – 25 000,00zł