Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 20.04.2017

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

 

1. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

Termin składania ofert upłynął 18 kwietnia 2017 r.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęły 2 oferty.
 

 Wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne

1.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE”

2.INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY NARODOWEJ
 

Wykaz ofert wraz z wynikami oceny merytorycznej

Lp.

NAZWA ZADANIA/

ORGANIZACJA

PUNKTY

LICZBA PUNKTÓW

PRZYZNANA PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 7.

 

SUMA

1.

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE”

 

92

96

93

96

92

x

x

 

 

93,8

2.

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY NARODOWEJ

 

 

79

66

68

70

68

x

x

 

 

70,2

 

Zadanie 1. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda – 10 000,00zł

Komisja rekomenduje przyznanie dotacji dla oferty nr:

1. Uczniowski Klub Sportowy „OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE”– 93,8pkt.

kwota dofinansowania – 10 000,00zł