Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 06.09.2019

 

Planowany porządek:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
    11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    13. Wolne wnioski i informacje.
 
     14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas