Ogłoszenie o XLIX Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 05.11.2018

 

    Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy.
 
    3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Warlity Wielkie oraz zmian statutów sołectw Gminy Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda.
 
    13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 233/34 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
    15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    17. Wolne wnioski i informacje.
 
    18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas