Ogłoszenie o XV Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 23.10.2019

 

    Planowany porządek:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII, XIII i XIV sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata
2019-2032.
 
    6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020-2024.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumień międzygminnych w zakresie działalności rodzinnych domów pomocy.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
    15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    17. Wolne wnioski i informacje.
 
    18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas