Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 19.05.2020

 

    Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 
    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki oraz Idzbark, gmina Ostróda.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda
 
    8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
    Rada Gminy Ostróda obradować będzie w Hotelu Sajmino, ul. Michała Kajki 6, 14-100 Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas