Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 23.11.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,

że dnia  30 listopada  2020 r. o godz. 1300
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

 

Planowany porządek:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Ostróda.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy
de minimis.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzonych na terenie Gminy Ostróda w roku 2021 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Brzydowo i utworzenia sołectwa Ryńskie.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectwa Gminy Ostróda.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego Sołectwa Wałdowo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2021 r.

19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   
                                                                             

Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXIX sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.