Ogłoszenie o XXV Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 23.06.2020

 

      Planowany porządek obrad:
      1. Otwarcie sesji.
 
      2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
 
      3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
      4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2019:
   W tym punkcie:
   1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
- głosy radnych;
- głosy mieszkańców,
   2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
 
      5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
   W tym punkcie:
   1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
   2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
   3) dyskusja nad sprawozdaniami,
-głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok,
   4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
   5) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
   6) dyskusja,
   7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 
      6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020 – 2032.
 
      7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2020 rok.
 
      8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
      9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
 
      10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
 
      11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
 
      12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
 
      13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda.
 
      14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
      15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
      16. Wolne wnioski i informacje.
 
      17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.     
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas