Ogłoszenie o XXXIX Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 15.03.2018

 

Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 r.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie.
 
     7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda”.
 
     10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
     11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania.
 
     12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 
     13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 zlokalizowanych na terenie gminy Ostróda stanowiących własność spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo.
 
     14. Podjęcie uchwały  w  sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda.
 
     15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 
     16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 
     17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę oraz o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
 
     18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ostróda.
 
     19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     21. Wolne wnioski i informacje.
 
     22. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas