Ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 06.12.2017

 

Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 r.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 
     7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 
     10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kajkowo.
 
     11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2018 -2024.
 
     12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda.
 
     13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2018 r.
 
     14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2018 rok.
 
     15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ostróda lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej a także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania.
 
     16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
     17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
   W tym punkcie:
   1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
   2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej.
   3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw budżetu.
   4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta.
   5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
   6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
   7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej.
   8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
     18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
 
     19. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     21. Wolne wnioski i informacje.
 
     22. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas